مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ذهن آگاه

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ذهن آگاه

مرکز مشاوره ذهن آگاه در سال 1394 تشکیل شد و در زمستان 1398، مجوز این کلینیک از دفتر به مرکز مشاوره ارتقا یافت. در این مرکز ارائه خدمات روانشناختی در حوزه اختلالات بالینی، مشاوره ازدواج و خانواده، کودک و مشاوره پیش از جدایی در دستور کار قرار دارد. همچنین ارائه آموزش های تخصصی و عمومی به صورت کارگاه ها و همایشات علمی نیز از دیگر فعالیت های این کلینیک می باشد.

تیم درمان